สมาคมประกันวินาศฯ เผย เลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ครบ 21 คนแล้วเตรียมประชุมนัดแรก 12 เม.ย.นี้เลือกนายกฯ ขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัย

รายงานข่าวจาก สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า  ที่ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมฯได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2564-2566  ชุดใหม่ จำนวน 21 คน โดยที่ประชุมได้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดแรก  จำนวน 7 บริษัท จากบริษัทที่ไม่เคยเป็นกรรมการในวาระที่แล้ว ดังนี้

 1. นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 2. นางสาวสุชาวดี แสงอนงค์ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 3. นายปิยะ วราอุบล บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 4. นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์ บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
 5. นายอรัญ ศรีว่องไทย บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 6. นางพรทิพย์ จุลชาต บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 7. นายอรรณพ พรธิติ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

และผลการเลือกตั้งชุดที่สอง จำนวน 14 บริษัท จากบริษัทสมาชิกที่เหลือทั้งหมด

 1. นายอานนท์ วังวสุ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 2. นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 3. นางสาวบังอร จิระวรสุข บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 4. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 5. นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 6. นางนวลพรรณ ล่ำซำ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 7. นายสมพร สืบถวิลกุล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 8. นายนพดล สันติภากรณ์ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 
 9. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 10. นายไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 11. นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 12. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 13. นางสาวเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 14. นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์ บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารที่ได้รับการเลือกตั้ง รวม 21 คน ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2564-2566 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. โดยมีวาระสำคัญในการเลือกตั้งผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ประกอบด้วย นายกสมาคม อุปนายกสมาคม เลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และประธานคณะกรรมการประกันภัยสาขาต่าง ๆ อีก 8 คณะ ตามข้อบังคับของสมาคมฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสมาคมฯ และธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน