“เทศกาลปีใหม่ ผ่านไปอีกปี มากมายเรื่องราว หมุนเวียน ดีร้ายสลับสับเปลี่ยน  หลายองค์กรประสบความสำเร็จ หลากหลายองค์กรไม่เป็นไปตามแผน  แต่สิ่งหนึ่งยังต้องมีต่อไปคือ “มุ่งมั่นทุ่มเท” ไม่ว่าจะเป็นในนามองค์กร หรือบุคคล หากแม้นเป้าหมายยังชัดเจน  “ความมุ่งมั่นทุ่มเท” คืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้ทุกแผนงาน ทุกเป้าหมายสำเร็จเห็นผลได้

หลายคนที่สำเร็จ หลายองค์กรที่สำเร็จตามเป้าหมาย  บทเรียนสำคัญที่ถ่ายทอดกันได้ก็คือ หาก “ท้อถอย” เท่ากับการปิดโอกาสความสำเร็จ ทำนองเดียวกันถ้าตั้งอยู่กับ “ความมุ่งมั่นทุ่มเท” โอกาสแห่งความสำเร็จรออยู่ตรงหน้าไม่ช้าไม่นาน

สถาบันประกันภัยไทย  สถาบันแห่งการศึกษา แม้นว่าจะเป็นการศึกษา ด้านการประกันภัย ก็คงไม่มีข้ออ้าง หรือเหตุผลใด ๆ มายกเว้นว่า ถ้าสถาบันฯ ไม่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทแล้ว จะประสบความสำเร็จได้   

กว่า 35 ปี ที่พ้นผ่าน สถาบันฯ  มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง บุคลากรทุกคน ตั้งแต่ระดับบริหารไล่เลียงถึงระดับปฏิบัติงาน ล้วนแต่ได้รับการปลูกฝัง ให้ต้องมีความทุ่มเท มุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันรวมถึง องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรธุรกิจด้านการประกันภัยทุกภาคส่วน เพื่อความเป็นมืออาชีพ พร้อมที่จะพัฒนาสืบทอดวิชาการด้านการประกันภัย เพื่อสนับสนุนให้บุคคลากรกลุ่มนี้เป็นผู้ให้บริการที่มีทักษะของความเป็นมืออาชีพในทุกกระบวนการของธุรกิจ

สถาบันประกันภัยไทย ผ่านช่วงเวลาที่สร้างโอกาสและประสบการณ์ดีๆมากมาย ซึ่ง ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแขนงนี้ ย่อมประจักษ์ ในเรื่องราวเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี เราตระหนักว่า  กุญแจสำคัญแห่งการพัฒนาในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย พันธมิตรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ คู่ค้า ตัวแทน นายหน้า องค์กรธุรกิจประกันภัย บริษัทนายหน้า สมาคมนายหน้า หน่วยงานกำกับดูแล  และอีกหลายองค์ประกอบที่ไม่ได้กล่าวถึง ล้วนแต่มีความสำคัญยิ่งที่ผลักดันให้ สถาบันประกันภัยไทยก้าวเดินได้อย่างมั่นคงมาถึงทุกวันนี้

เราเชื่อมั่นว่า เรา จะก้าวเดินต่อไปภายใต้ ความมุ่งมั่นทุ่มเท พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง  และขอขอบคุณแรงสนับสนุนจากทุก ๆ ภาคส่วนที่เกื้อกูลสถาบันฯ ให้เป็นส่วนนึงที่พัฒนาคนในอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพนี้”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน