TIP จับมือ ACIS รุก “ประกันภัยไซเบอร์สำหรับองค์กร” พร้อมตรวจเช็ค IT Security จัดเสวนาให้ความรู้ เตรียมพร้อมรับมือการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ดร.ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center จัดเสวนาให้ความรู้ เตรียมพร้อมรับมือการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

ซึ่งนับวันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยประกันภัยไซเบอร์สำหรับองค์กรนี้จะช่วยบริหารความเสี่ยง สร้างความมั่นใจให้องค์กรในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลหรือการบริหารจัดการจะอยู่บนระบบไอทีที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างๆ พร้อมตรวจเช็ค IT Security

จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญด้านไอที บริษัทกฎหมายชั้นนำ บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ให้คำแนะนำเมื่อเกิดเหตุ ให้ความคุ้มครองในด้านต่างๆที่จะช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

โดยมี คุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการบริหารจัดการควบคุมดูแลความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และ คุณสันต์ธนฤทธิ์ ประภัสสราภรณ์ ผู้ก่อตั้ง และ CEO Cynius Cybertech and Consulting สาหรับ Live Show Case วิทยากรรับเชิญพิเศษร่วมการเสวนาในครั้งนี้อีกด้วย
ณ โรงแรม โอกุระ เพรสทีจ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน