โครงการตามรอยพระราชา “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา”  

 

เพิ่มเพื่อน

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) มูลนิธิไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นำคณะครูจำนวน 30 คนจากสถาบันต่างๆ ร่วมเดินทางไปยัง 1 ใน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้มีชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา ในโครงการตามรอยพระราชา “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” เที่ยวบ้านไร่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 บนเส้นทางชั่งหัวมันและหุบกะพง ณ โครงการชั่วหัวมันตามพระราชดำริ

และศูนย์สาธิตสหกรณ์ โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อถอดบทเรียนจากโครงการในพระราชดำริ นำไปสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนให้กับเยาวชน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปอย่างยั่งยืน


โดยการเดินทางตามรอยพระราชาในครั้งนี้เป็นการนำคณะครูไปเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตกับโครงการตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครอง แผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คณะครูในการร่วมกันสานต่อพระราชปณิธาน เข้าใจ เข้าถึง “ศาสตร์พระราชา” พร้อมทั้งร่วมกันสร้างนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด และปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

เพื่อสร้างสรรค์และต่อยอดด้วยนวัตกรรม ให้กับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ ได้สัมผัสถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทย ให้คนไทยได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และยั่งยืนตลอดไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน