สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย จัดสัมมนาวิชาการ “Financial Reinsurance (FIN RE)”

โดยได้รับเกียรติจาก Ms. Pei Xian Tan, Mr. Richard Whiteoak, Mr. Randy Changจาก Swiss Re Asia Pte. Ltd. เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในธุรกิจ เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้เพิ่มเติมหลักการให้บริษัทประกันชีวิตสามารถทำสัญญาประกันภัยต่อทางการเงิน (Financial Reinsurance) หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบจำกัด (Finite Reinsurance) ได้

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัท

โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต โดยมีคุณรสพร อัตตวิริยะนุภาพ ประธานคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน