สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) ได้จัดปฐมนิเทศและกิจกรรมหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 12 ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. หลักการพื้นฐานด้านประกันภัย และเชื่อมความสัมพันธ์ รวมทั้งแนะนำการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำรายงานวิชาการการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP) ตลอดจนการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมอวานี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ในโอกาสนี้ นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 12 ประจำปี 2567 พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงสูงและมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยเห็นได้จากธุรกิจประกันภัยไทยในปี 2567 มีแนวโน้มเติบโตจากปัจจัยการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพ การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว การลงทุนของรัฐวิสาหกิจในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ และการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้น การเข้าสู่สังคมสูงวัย รวมถึงภาครัฐให้การสนับสนุนเรื่องมาตรการลดหย่อนภาษีของประกันชีวิต

การเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ และการนำเทคโนโลยีหรือ AI มาใช้ในการรับประกันภัย ส่วนความท้าทายของสำนักงาน คปภ. และธุรกิจประกันภัยไทย เช่น สังคมผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) และการเข้าถึงลูกค้า

โดยสำนักงาน คปภ. มีนโยบายในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจประกันภัยมีความยืดหยุ่น คำนึงถึงความยั่งยืน ปรับตัวได้เท่าทันความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ประชาชนและภาคเอกชน เข้าใจ เข้าถึง และเชื่อมั่นระบบประกันภัย มีมาตรฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอเหมาะสม สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ยั่งยืนหลากหลายและสะท้อนความเสี่ยงเฉพาะราย เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม การพัฒนาสู่องค์กรยั่งยืนที่คล่องตัว ทันสมัยและมีเป้าหมายร่วมกันให้สำนักงาน คปภ. เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

การปฐมนิเทศครั้งนี้ยังมีการบรรยายวิชาการในหัวข้อ “หลักการและกฎหมายประกันภัยที่ควรรู้” โดย นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายประกันภัยทั้งระบบที่ใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ก่อนที่จะมีการเรียนการสอนแบบเจาะลึกลงในรายละเอียดในชั่วโมงเรียนต่อ ๆ ไป รวมทั้งมีการแนะนำ “หลักเกณฑ์วิธีการทำรายงานวิชาการการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP)” โดย ดร.นิรัตน์  ทรัพย์ทวีธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ได้ให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำรายงานวิชาการแก่ผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงได้รับฟังความรู้ในหัวข้อ “กินดี สุขภาพดี อายุยืนยาว” โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมทำกิจกรรม CSR เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน รวมทั้งบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารแห้ง ของใช้ส่วนตัว สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

“การปฐมนิเทศ วปส.รุ่นที่ 12 ครั้งนี้ถือว่าครบเครื่องและเข้มข้นในด้านวิชาการเพื่อปูพื้นฐานความรู้หลักการด้านการประกันภัยให้กับผู้เข้ารับการอบรมก่อนเริ่มเรียนจริง รวมทั้งมีกิจกรรมการละลายพฤติกรรม เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม และเรียนรู้ แลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ร่วมกัน ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเพื่อศึกษาแบบสหวิทยาการด้านประกันภัย รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานทั้งแนะนำการจัดทำรายงานวิชาการการศึกษากลุ่มตามหัวข้อยุทธศาสตร์ประกันภัยด้านต่าง ๆ ที่ต้องการขับเคลื่อน เพื่อระดมความคิดเห็นมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันภัยของไทย” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน