กรุงเทพประกันชีวิตมอบรางวัลเชิดชูเกียรติโรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพดีเด่น

“ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์” MD/CEO กรุงเทพประกันชีวิต มอบรางวัลเชิดชูเกียรติโรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพดีเด่น @รร.เอส 31 สุขุมวิท

ส.ประกันชีวิตร่วมเป็นวิทยากร อบรม “เพิ่มศักยภาพวิทยากรหลักสูตรตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ประจำปี 2562

“จรุง เชื้อจินดา” ผช.ผอ.ส.ประกันชีวิตฯ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม“เพิ่มศักยภาพวิทยากรหลักสูตรตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ปี 62